Asbest in de bodem

Asbest in de bodem

In het verleden is asbest veel gebruikt in gebouwen, wegen en producten. Later werd pas bekend dat het gevaarlijk is als asbestvezels vrijkomen en sinds 1 juli 1993 is het verboden om asbest te verwerken. Wilt u weten of uw grond asbest bevat? AT MilieuAdvies is gecertificeerd om onderzoek uit te voeren. 

Een verkennend asbestonderzoek in grond of waterbodem wordt uitgevoerd conform VKB-protocol 2018. In het VKB-protocol 2018 zijn eisen opgenomen waaraan een organisatie moet voldoen om een certificaat te krijgen voor locatie-inspectie en het nemen van monsters voor onderzoek naar asbest in de bodem. Het bestaat uit een samenhangende set documenten over het omgaan met asbest in de bodem (NEN 5707, en twee protocollen). Organisaties kunnen zich laten certificeren voor VKB-protocol 2018 via BRL SIKB 2000. In de Circulaire bodemsanering 2009 is een interventiewaarde opgenomen voor asbest in de bodem. Tevens is voor asbest in de circulaire aangegeven wanneer er sprake is van onaanvaardbare risico's (saneringscriterium). De basis hiervoor is te vinden in de 'Beleidsbrief Bodem' (TK 24 december 2003, 28 663 en 28 199, nr. 13) en het beleid ten aanzien van asbest in de bodem, zoals geformuleerd in de 'Beleidsbrief asbest in bodem, grond en puin(granulaat)' (TK 3 maart 2004, 28 663 en 28 199, nr. 15).

Het Besluit bodemkwaliteit bevat maximale waarden voor asbest in grond. Toe te passen asbesthoudende grond moet aan deze maximale waarden voldoen.

Het onderwerp 'asbest in de bodem' valt onder de Wet bodembescherming. Dat betekent dat onderzoek naar en de sanering van asbest in de bodem onder de KWALIBO-regeling (verplichte certificering / erkenning) vallen. De certificatienormen worden beheerd door het CCvD Bodembeheer van SIKB; de registratie van bedrijven wordt verzorgd door Bodem+ . De monsterneming en analyse van asbest in waterbodem en baggerspecie is beschreven in de Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 5727. Dit is een publicatie van het NEN.

Voor hergebruik van grond of baggerspecie is asbest een belemmering. Als asbest wordt aangetroffen tijdens ontgraving van grond of tijdens baggerwerkzaamheden leidt dit tot vertraging en hogere kosten. AT MilieuAdvies kan een verkennend asbestonderzoek uitvoeren als bij het vooronderzoek de onderzoekslocatie asbestverdacht blijkt te zijn. Ook wordt een asbestonderzoek uitgevoerd als tijdens het veldwerk bij een bodem- of waterbodemonderzoek asbestverdacht materiaal wordt aangetroffen.

 

Fiscaalvriendelijk asbestdak saneren

Om te bevorderen dat asbestdaken worden vervangen, is er voor bedrijven sinds maart 2010 de mogelijkheid van Milieu Investeringsaftrek (MIA) en Vrije afschrijving Milieu-investeringen (VAMIL). Bedrijven kunnen deze regelingen combineren met de fiscale regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). Sinds 1 juli 2012 kan voor het plaatsen van zonnepanelen in combinatie met asbestsanering VAMIL worden aangevraagd.