Actualiserend bodemonderzoek

Actualiserend bodemonderzoek

In de huidige projectontwikkeling komt het vaak voor dat er pas 5 tot 10 jaar na het bodemonderzoek daadwerkelijk wordt gebouwd of een bouwvergunning wordt aangevraagd. Het bodemonderzoek is echter 5 jaar geldig.

Als het om een niet mobiele verontreiniging gaat. kan AT MilieuAdvies het rapport als basis gebruiken voor een kort en relatief goedkoop ‘actualiserend bodemonderzoek’ naar eventuele bodembedreigende activiteiten in de periode na het eerder uitgevoerde onderzoek.


AT MilieuAdvies gaat dan na of in de jaren, sinds het eerste uitgevoerde onderzoek, activiteiten op het terrein zijn geweest die een bodemverontreiniging hebben kunnen veroorzaken. Dit onderzoek is vergelijkbaar met een historisch bodemonderzoek volgens het protocol NEN 5725. Vaak bestaat een actualiserend onderzoek uit een interview met de gebruiker, een locatie-inspectie en een visuele maaiveldinspectie naar asbest. Daarnaast wordt informatie bij bijvoorbeeld de omgevingsdienst opgevraagd.  Als op basis van het uitgevoerde actualiserend bodemonderzoek geen aanleiding is te veronderstellen dat het gebruik van de locatie na het eerste uitgevoerde onderzoek geleid kan hebben tot een verontreiniging van de bodem, wordt geconcludeerd dat de destijds vastgestelde milieuhygiënische kwaliteit van de bodem op de onderzoekslocatie nog actueel is. Daarmee biedt een actualiserend bodemonderzoek de mogelijkheid om snel, efficiënt en goedkoop geupdated te worden over de actuele stand van zaken op de onderzoekslocatie.