Monitoring grondwater op RWZI terreinen

Monitoring grondwater op RWZI terreinen

Waterschappen zuiveren ons afvalwater. De zuivering is ingekaderd in strenge regels. Eén van die regels betreft de monitoring van het grondwater op de RWZI-terreinen. AT Milieuadvies voert deze verantwoordelijke taak uit. Projectleider Patrick Blom vertelt.
 
‘Een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) zuivert het afvalwater van huishoudens en bedrijven dat via het riool wordt aangevoerd. In Nederland wordt het afvalwater gezuiverd door de waterschappen. Het monitoren van het grondwater op de RWZI-terreinen is een verplichting die is vastgelegd in het Activiteitenbesluit, ‘legt Patrick uit, die sinds ruim 7 jaar bij AT Milieuadvies werkzaam is. ‘AT Milieuadvies voert deze uitdagende opdracht uit op meerdere RWZI-terreinen. Daartoe worden in eerste instantie verdeeld over het terrein peilbuizen gezet waarin we 1 week na plaatsing de grondwaterstanden (stijghoogtes) meten. De grondwaterstanden worden met behulp van 06-GPS op NAP gezet. Daaruit wordt de grondwaterstromingsrichting vastgesteld. Stel dat de stroming noordelijk is, dan wordt aan de noordzijde van het terrein om de 30 meter een monitoringspeilbuis geplaatst. Een peilbuis aan de zuidzijde van het terrein wordt dan gebruikt als referentiebuis. Vervolgens wordt door periodieke bemonstering en analyse van de monitoringspeilbuizen de grondwaterkwaliteit in de gaten gehouden, zodat bij een eventuele calamiteit (bijvoorbeeld lekkage van leidingen) tijdig maatregelen kunnen worden getroffen. De grondwatermonsters worden namelijk geanalyseerd op bepaalde triggerparameters die een indicatie geven op een mogelijke verslechtering van de bodemkwaliteit, ‘ aldus een enthousiaste Patrick Blom die als verantwoordelijke deze belangrijke opdracht op een aantal RWZI-terreinen met succes wist af te ronden.
 
Grondwater