Wijziging BRL 1001

Wijziging BRL 1001

Recent is de BRL 1000 'Monsterneming voor partijkeuringen' aangepast op het Besluit bodemkwaliteit. Bovendien is er een nieuw protocol vastgesteld, protocol 1004: Monsterneming te storten korrelvormige afvalstoffen. Het nieuwe protocol is ter uitvoering van de EU-richtlijn. Willeke van Wolferen van AT MilieuAdvies legt uit.


'De aanpassing van de BRL 1000 'Monsterneming voor partijkeuringen' verloopt via SIKB. SIKB is een netwerkorganisatie waarbinnen overheid en bedrijfsleven samen praktijkgerichte kwaliteitsrichtlijnen maken voor (water)bodembeheer en archeologie. SIKB voert het beheer over verschillende richtlijnen en bijbehorende protocollen. In een richtlijn (BRL) staat hoe de certificerende instelling toezicht uitvoert. In een protocol staat hoe de gecertificeerde organisatie het werk uitvoert (het technisch werkvoorschrift).'

Het Centraal College van Deskundigen Bodembeheer heeft een nieuwe versie vastgesteld van:
• BRL 1000 Monsterneming voor partijkeuringen (versie 8.0);
• protocol 1001 Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie (versie 2.0);
• protocol 1002 Monsterneming voor partijkeuringen niet-vormgegeven bouwstoffen (versie 2.0),
• protocol 1003: Monsterneming voor partijkeuringen vormgegeven bouwstoffen (versie 2.0),
Tevens is een nieuw protocol vastgesteld:
• protocol 1004: Monsterneming te storten korrelvormige afvalstoffen (versie 1.0).
Met de aanpassingen zijn BRL 1000 en protocollen 1001 t/m 1003 in lijn gebracht met het Besluit Bodemkwaliteit (zoals het toevoegen van asbest als parameter, diverse tekstuele wijzigingen). Daarnaast zijn (inhoudelijke) wijzigingen voor BRL 1000 doorgevoerd ten aanzien van de eisen van opleiding en vakbekwaamheid van de monsternemer, inhuur van personeel/uitbesteding van werkzaamheden enz.
De werkwijzen rond asbest zijn –mede in relatie tot de NEN-normen 5707 en 5897- uitgeschreven en daar waar nodig, nader uitgewerkt.
Specifiek voor protocol 1001 (grond en baggerspecie) zijn verbijzonderingen uitgewerkt ten aanzien van: aantallen grepen bij diepe (water) bodemlagen en onder duurzame verhardingslagen en het omgaan met duplomonsters.


'Klanten van AT MilieuAdvies worden vooral geconfronteerd met de nieuwe versie van protocol 1001, 'besluit Willeke van Wolferen. 'AT MilieuAdvies is op de hoogte van de laatste stand van zaken en zorgt ervoor dat uw bodemonderzoek voldoet aan alle (recente)wijzigingen.'

werk 118  Willeke 500 breed