Asfalt- en funderingsonderzoek

Asfalt- en funderingsonderzoek

Aanleg van nieuwe fietspaden, of renovatie van oude fietspaden is een hot item binnen de (Rijks)overheid. Zo blijken veel mensen bereid langere afstanden naar hun werk te fietsen mits de route snel en comfortabel is. De (Rijks)overheid stimuleert daarom betere fietsroutes. Daarnaast zijn fietspaden vanuit recreatief opzicht steeds belangrijker. Dat merkt AT MilieuAdvies vanwege de stijgende lijn in asfalt- en funderingsonderzoek en indicatief grondonderzoek ter plaatse van fietspaden.

De afgelopen maanden heeft AT MilieuAdvies een opvallende toename geconstateerd van opdrachten rond fietspaden en/of openbare wegen. Doordat veel nieuwe paden worden aangelegd of gereconstrueerd, dient er asfalt- en/of funderingsonderzoek en indicatief grondonderzoek plaats te vinden.

Doel van het asfaltonderzoek is het verkrijgen van een indicatie van de dikte, de gelaagdheid en teerhoudendheid. Het funderingsonderzoek heeft tot doel het bepalen van de opbouw en samenstelling van de funderingslaag. De veldwerkzaamheden van het funderingsonderzoek worden vaak gecombineerd met het asfaltonderzoek. Als het funderingsmateriaal bestaat uit zand zal dit geanalyseerd worden op een standaardpakket voor grond. De analyseresultaten worden getoetst aan de normen uit de Wet bodembescherming en het Besluit Bodemkwaliteit. Ditzelfde geldt ook voor de onderliggende ondergrond. Als er een fundering aanwezig is van puin, repac of slakken wordt de laagdikte vastgesteld en wordt bekeken of er mogelijk asbestverdacht materiaal aanwezig is. Dikwijls moet ook de milieuhygiënische kwaliteit van de naastliggende bermgrond worden vastgesteld.

'Als er teerhoudende asfaltlagen aanwezig zijn, wordt vaak geadviseerd deze lagen (indien mogelijk en/of wenselijk) apart van de niet teerhoudende lagen aan te bieden aan een erkend verwerker/acceptant,' aldus projectmedewerker Patrick Blom. Mogelijk kan het funderingsmateriaal op locatie worden hergebruikt. De kwaliteit van de (berm)grond is van belang voor de aannemer, die dient te weten in welke grond wordt gewerkt.

Fietspad

Nieuwsbrief AT MilieuAdvies november 2014