Monitoring grondwater door plaatsing peilbuizen in riooltracés

Monitoring grondwater via plaatsing peilbuizen in riooltracés

Water in de grond bevindt zich in de ruimten tussen vaste bodemdeeltjes als zand, veen en klei. Wanneer een kuil diep genoeg wordt uitgraven, komt er water in te staan. Het scheidingsvlak van dit water met de atmosfeer is de freatische grondwaterspiegel. Door peilbuizen te plaatsen, kan de grondwaterstand in de gaten worden gehouden. Het correct plaatsen van monitorings peilbuizen is één van de taken van projectmedewerker Patrick Blom van AT MilieuAdvies.

'Recent hebben we peilbuizen geplaatst bij riooltracés,' legt Patrick uit. 'Immers als een rioolstelsel opnieuw wordt aangelegd, bijvoorbeeld als het gaat om nieuwe woonwijken of het vervangen van een oud riool, wil de gemeente of aannemer kunnen monitoren hoe de stand van zaken is. Zakt de grond door de aangebracht bronnering of bemaling? En hoe staat het met het grondwater? Hydrologen gebruiken metingen van de stijghoogte in peilbuizen om te onderzoeken in hoeverre de grondwaterstand daalt. De stijghoogte is het niveau tot waar het grondwater in een peilbuis stijgt (ten opzichte van een referentie, meestal NAP). Grondwater stroomt van plekken met een hoge, naar plekken met een lage stijghoogte. In een ondiepe peilbuis is de stijghoogte gelijk of vrijwel gelijk aan de hoogte van de grondwaterspiegel. Soms plaatsen we die peilbuizen korte tijd, maar het kan ook zijn dat ze permanent worden geplaatst omdat er over langere tijd gemonitord wordt. Het correct plaatsen van de buizen op de juiste locaties is essentieel om een goed overzicht te krijgen van de ontwikkelingen in de grond!'

peilstok