Meerjarig baggerplan voor gemeente opstellen

Meerjarig baggerplan voor gemeente opstellen

Baggerwerkzaamheden zijn noodzakelijk om de havens en rivieren bereikbaar en bevaarbaar te houden voor de scheepvaart, de capaciteit op het gebied van waterberging op peil te houden en de waterkwaliteitsdoelstellingen te behalen of te waarborgen (waterbodemsanering). Een gemeente vroeg AT MilieuAdvies een meerjarige baggerplan op te stellen. Projectmedewerker Antoine van Groeningen, legt uit.

'Voor beheerders van watersystemen is inzicht vereist in de kwaliteit en kwantiteit van de baggerspecie. AT MilieuAdvies kan de uitvoeringsplanning, de waterbodemkwaliteit, het te baggeren volume (legger) en de beschikbare afzetlocaties combineren in een meerjarig baggerplan. Desgewenst kunnen we tevens zorgen voor een kostenraming op basis waarvan meerjarige budgetten kunnen worden vastgesteld. Dat geeft een gemeente zekerheid en duidelijkheid, ook op langere termijn.'

Inventarisatie watergangen

Antoine vervolgt: 'In dit geval werd begonnen met de inventarisatie van de watergangen die in eigendom zijn van de gemeente en een inventarisatie van de bekend zijnde onderzoeksresultaten. Vervolgens werd een indicatief kwantitatief onderzoek verricht, waarbij wel alle watergangen worden onderzocht maar met een wat grotere afstand tussen de profielen. Daarna volgde het bepalen van de urgentie van de baggerwerkzaamheden, afhankelijk van de verondieping van de watergang (baggervolume versus watervolume).'
Op basis van deze urgentie kan dan een meerjarige baggerplanning worden opgesteld.

Voorafgaande aan het baggerwerk dient dan wel een nog meer nauwkeurige baggervolume-bepaling uitgevoerd te worden en dient de baggerspecie kwaliteit vastgesteld te worden.'
AT MilieuAdvies biedt ook bij de opstelling van een (meerjarig) baggerplan meerwaarde op het gebied van kennis en expertise met waterbodemonderzoek en wet- en regelgeving. Op elke van deze onderdelen beschikt AT MilieuAdvies over specialisten. Tevens is AT MilieuAdvies voor deze werkzaamheden gecertificeerd en beschikt tevens over de verplichte erkenning volgens KWALIBO.

baggerwerk