Bluswater en waterbodemonderzoek; beter voorkomen dan genezen

Bluswater en waterbodemonderzoek; beter voorkomen dan genezen.

Bluswater van een brand in de sloot. Het is een veelvoorkomend probleem dat groter kan worden naarmate verontreiniging ernstig blijkt. Belangrijk dus om de waterbodem grondig te onderzoeken. Ing. Antoine van Groeningen van AT MilieuAdvies kreeg de opdracht van de eigenaar van een afgebrand verf- en spuitbedrijf in Zuid-Holland.

bluswater

 

Begin maart legt brand een verf- en spuitbedrijf in Streefkerk in de as. Niet alleen een nare ervaring voor de eigenaar en betrokkenen, maar ook veel (gevolg)schade en kosten. Want, hoewel de brandweer altijd gebruik maakt van schotten in het water die de uitstroom van bluswater moeten beperken, is het bijna niet te vermijden dat (verontreinigd) bluswater na een brand in het omringende water en vooral ook in de waterbodem terecht komt. Het was het waterschap dat de eigenaar attendeerde op dit probleem en het feit dat een waterbodemonderzoek naar schadelijke stoffen moest worden uitgevoerd. En terecht, want na veel branden constateren onderzoeksbureaus een toename van stoffen als chloorbenzenen en HCH’s in de waterbodem. Maar ook dioxinen kunnen voorkomen. Veel van deze stoffen zijn niet oplosbaar in water en hechten zich meteen aan slibdeeltjes.’ AT MilieuAdvies werkt bij een dergelijk onderzoek als volgt: op basis van maaiveldgegevens zijn potentiële afstromingsrichtingen duidelijk. Zowel het ‘bovenstrooms’ als ‘onderstrooms’ gelegen areaal en de aanwezige lokale laagtes waar bluswater zich kan verzamelen, worden onderzocht. Hiermee ontstaat een overzichtelijk beeld van de verspreiding van het bluswater.

Asbest

Bi j bedrijfsbranden is asbest een veelvoorkomend risico. Antoine: ‘Bij brand emitteren rookgassen en bluswater asbestvezels naar de omgeving. Ze zorgen enerzijds voor acute blootstellingsrisico’s bij hulpdiensten en omwonenden en anderzijds voor een potentiële verontreiniging van omliggende gebouwen, verhardingen en (water)bodem. Opruim- en saneringskosten kunnen aanzienlijk zijn.’ De resultaten van het onderzoek in Streefkerk, weet Antoine nu nog niet, maar hij heeft wel een belangrijke mededeling. ‘Verontreinigd bluswater na een bedrijfsbrand kan aanzienlijke gevolgen hebben voor het milieu én voor de portemonnee van de eigenaar. Verzekeraars hebben vastgesteld dat bij een grote brand de opruimingskosten, van onder andere het bluswater, één van de grootste schadecomponenten is. Zorg daarom dat u vooraf op de hoogte bent van het risico en neem maatregelen. Want voorkomen, is nog altijd beter dan genezen.’